Kuopion Urheilusukeltajat ry:n säännöt

Voit ladata säännöt PDF-muodossa tästä.
Voimassa 1.7.2020 alkaen.

Sisällysluettelo [näytä/piilota]

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 2. Tarkoituksen ja toiminnan laatu
 3. Yhdistyksen jäsenyydet ja yhteistyökumppanit
 4. Yhdistyksen jäsenet
 5. Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpitotoimet
 6. Liittymis- ja jäsenmaksu
 7. Yhdityksen hallitus ja toimielimet
 8. Yhdistyksen kokoukset
 9. Yhdistyksen kevätkokous
 10. Yhdistyksen syyskokous
 11. Yhdityksen pöytäkirjat
 12. Tilikausi ja toiminnan tarkastus
 13. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on Kuopion Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Kuopio. Seuran epävirallinen lyhenne on KURSK. Kuopion Urheilusukeltajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoituksen ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on jäsentensä sukellustaidon ja -tekniikan, uintiharrastuksen, hengenpelastustaidon ja näihin läheisesti liittyvien muiden toimintojen kehittäminen sekä vedenalaisen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen:

 • sukellus- ja uimakoulutusta
 • harjoitusmahdollisuuksia ja valmennustoimintaa
 • retkiä
 • nuorisotoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa ja muita vastaavia tarkoitusta edistäviä tapahtumia
 • mahdollisuuksia osallistua lajiin liittyvään kilpaurheiluun ja järjestää itse kilpaurheilutapahtumia
 • hankkii jäsenten käyttöön tarkoitusta palvelevaa kalustoa
 • osallistuu messuille ja muihin toimintansa tunnettavuutta lisääviin tapahtumiin

Näihin toimintoihin seura pyrkii:

 • kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota
 • pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • tehdä talkootyötä
 • toimeenpanna arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia ja muita toimintaa palvelevia kiinteistöjä
 • voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa
 • välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

3. Yhdistyksen jäsenyydet ja yhteistyökumppanit

Seura on Sukeltajaliitto ry:n jäsen. Seuran hallitus päättää kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä muihin yhdistyksiin kuulumisista. Lisäksi seuran hallitus päättää suhteista sponsoreihin ja muihin yhteistyökumppaneihin, sekä valitsee tarvittavat edustajat ja yhteyshenkilöt kyseisiin tehtäviin.

4. Yhdistyksen jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, rinnakkaisjäsenet, nuorisojäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä, voimassaolevia sukeltamisesta annettuja ohjeita sekä suorittaa seuralle kulloinkin voimassa olevan liittymis- ja jäsenmaksun.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kyseisenä vuonna 15 vuotta täyttävä tai vanhempi henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Varsinaisella jäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Alaikäinen seuran jäsen ei saa osallistua laitesukellukseen ilman huoltajansa kirjallista suostumusta.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kyseisenä vuonna 15 vuotta täyttävä tai vanhempi henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Rinnakkaisjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Alaikäinen seuran jäsen ei saa osallistua laitesukellukseen ilman huoltajansa kirjallista
suostumusta. Rinnakkaisjäsen kuuluu Sukeltajaliitto ry:hyn jonkun toisen seuran kautta tai henkilöjäsenenä. Rinnakkaisjäsenen jäsenmaksu määräytyy varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta erotuksena Sukeltajaliiton jäsenmaksu.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kyseisenä vuonna 14 -vuotias tai nuorempi henkilö. Nuorisojäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Nuorisojäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäsenyydeksi sen vuoden alusta lähtien, minä jäsen täyttää 15 vuotta.

Kunniajäseneksi voidaan nimittää seuran varsinainen jäsen, jolla on pitkäaikainen ja merkittävä ura seuran luottamustehtävissä ja joka muutenkin on toiminut aktiivisesti seurassa, sekä ollut esimerkillinen sukeltaja tai muu henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenellä on seuran varsinaisen jäsenen oikeudet. Kunniajäsenet nimittää seuran kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenyys on elinikäinen, ellei kunniajäsen itse eroa seurasta. Mikäli kunniajäseneksi nimitetty on toiminut seuran puheenjohtajana, häntä kutsutaan kunniapuheenjohtajaksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa, sekä suorittaa seuralle kulloinkin voimassa olevan kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenten oikeudesta käyttää seuran palveluita määrää seuran hallitus.

5. Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpitotoimet

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos hän jättää jäsenmaksun maksamatta ja ei maksa seuraavan vuoden jäsenmaksua eräpäivään mennessä.

Hallitus voi jäsentä kuultuaan erottaa tämän seurasta, jos hän on toiminut seuran sääntöjen, päätösten tai tarkoitusperien vastaisesti, taikka on rikkonut Suomen lakeja tai asetuksia tavalla, joka vahingoittaa seuran uskottavuutta tai esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti.

Hallituksen päätöksestä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuran hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous viimeistään 30 vuorokauden kuluessa vetoomuksen saatuaan. Mikäli oikaisuvaatimusta ei esitetä määräajassa, erottaminen astuu voimaan heti määräajan päätyttyä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi jäsentä kuultuaan käyttää kurinpitovaltaa häntä kohtaan, jos hän on toiminut seuran sääntöjen tai päätösten vastaisesti, taikka jättänyt hoitamatta hänelle kuuluneita velvoitteitaan. Kurinpitotoimenpiteenä on kirjallinen varoitus ja oikeus evätä seuran palveluiden käyttäminen.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Jäseniltä peritään seuraan liityttäessä liittymismaksu sekä vuosittain jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua.

Syyskokouksen jälkeen seuraan liittyvien jäsenten loppuvuoden etuudet sisältyvät seuraavan vuoden jäsenmaksuun.

7. Yhdistyksen hallitus ja toimielimet

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa seuran syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan seuran täysi-ikäisten varsinaisten jäsenten joukosta.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kuusi (6), mutta enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus voi tarvittaessa pitää etäkokouksia myös puhelimen tai muun viestintävälineen avulla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät etäkokouksen pitämisen. Etäkokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, tai siinä tehdyt päätökset on merkittävä tiedoksi seuraavan varsinaisen hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • Toimia seuran toimeenpanevana, valvovana ja johtavana elimenä, että seuran tarkoituksen- ja tavoitteenmukainen toiminta toteutuu
 • Toimeenpanna seuran kokousten päätökset
 • Suunnitella ja kehittää seuran toimintaa
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Laatia kevätkokoukselle vahvistettavaksi seuran tilinpäätös, tase ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • Laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Kutsua koolle seuran kokoukset, sekä valmistella varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille esitettävät asiat
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa jäsenistölle ja ulkopuolisille sidosryhmille
 • Tehdä näiden sääntöjen mukaiset seuran jäsenistöä koskevat päätökset ja esitykset
 • Päättää seuran ansiomerkkien ja muiden huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Hoitaa muut esille tulevat asiat
 • Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan, nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa vastaavat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä

Seuran hallitus voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. Hallitus ohjaa ja valvoo alajaostojen toimintaa.

8. Yhdistyksen kokoukset

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja paikassa.

Ylimääräinen seuran kokous pidetään, jos näistä säännöistä niin johtuu, seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on aina mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kokouskutsuilla sekä ilmoittamalla seuran internetsivuilla. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäyhteydellä osallistuvalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus laatii seuran kokouksiin asialistan. Mikäli jäsen haluaa asian käsiteltäväksi seuran kokouksessa, on hallitukselle tehtävä kirjallinen esitys vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Seuran, hallituksen ja jaosten kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa. Äänestys tai vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään yksi äänioikeutettu seuran jäsen sitä vaatii.

9. Yhdistyksen kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa:

 1. Suoritetaan kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 6. Esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten sääntöjen kohdan 8 mukaisesti esittämät asiat
 8. Kokouksen päättäminen

10. Yhdistyksen syyskokous

Seuran syyskokouksessa:

 1. Suoritetaan kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 7. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten
 8. Päätetään seuraavan toimintavuoden liittymismaksun, varsinaisen jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta sekä niiden maksamisajankohdasta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana
 10. Valitaan hallituksen sihteeri
 11. Valitaan hallituksen rahastonhoitaja
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt.
 14. Määritellään seuran viralliset ilmoitus- ja tiedotuskanavat
 15. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten sääntöjen kohdan 8 mukaisesti esittämät asiat
 16. Kokouksen päättäminen

11. Yhdistyksen pöytäkirjat

Seuran, hallituksen ja jaosten kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajaan ja sihteerin allekirjoitettava. Seuran kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat.

Hallituksen aikaisemman kokouksen pöytäkirja on oltava saatavilla hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään vahvistetuksi sellaisenaan tai korjataan hallituksen kokouksessa tehtävillä päätöksillä.

Seuran kokousten viralliset pöytäkirjat voivat kaikki seuran jäsenet saada nähtäväkseen. Seuran varsinainen jäsen tai nuorisojäsen voi halutessaan pyytää nähtäväkseen myös yksittäisen päätöksen, joka ei vaaranna kenenkään yksityisyyden suojaa, seuran hallituksen tai jaostojen hyväksytystä pöytäkirjasta.

12. Tilikausi ja toiminnan tarkastus

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajien toimintakausi on sama kuin syyskokouksessa valitun hallituksen, lisäksi
toiminnantarkastajat laativat toiminnantarkastuskertomuksen toimintakauden jälkeiseen kevätkokoukseen.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja seuran toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 1 kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

13. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksinään.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä 2 peräkkäisessä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Peräkkäisten kokousten väli on oltava vähintään 1 kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.